Bischofhofen – Salzburg, 1989
Bischofhofen – Salzburg, 1989

Bischofhofen – Salzburg, 1989